SLIPNING OCH BLÄSTRING AV BETONG
Slipning med diamantslipmaskin tar bort ojämnheter, limrester mm på betongytor. Blästring utföres med stålkulebläster och avlägsnar betonghud även på ojämna partier. Båda metoderna används för att skapa bästa möjliga vidhäftning vid läggning av härdplastgolv eller vid pågjutning av nya betongskikt.

INJEKTERING & RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER
Utfyllnad av sprickor och bompartier i betongkonstruktioner utföres med särskilda injekteringsprodukter.

DAMMBINDNING
Försegling av betonghud genom applicering av 1-komponentsprodukt.

BELÄGGNING AV SLÄTA HÄRDPLASTGOLV
Släta beläggningar av självnivellerande plastmassa lägges med skikttjocklek 2-4 mm på underlag av betong eller industrispackel. Ytan bereds genom slipning för att avlägsna betonghud och maximera vidhäftning, därefter påförs primer i ett eller flera skikt varefter tjockare härdplastmassa appliceras med distansraka.

BELÄGGNING AV HALKSKYDDADE HÄRDPLASTGOLV MED INFÄRGAD SAND (S.K. COMPACTGOLV)
Halkskyddade beläggningar med infärgat sand/grus lägges med skikttjocklek 3-8 mm på underlag av betong eller industrispackel. Ytan bereds genom slipning för att avlägsna betonghud och maximera vidhäftning, därefter påförs primer i ett eller flera skikt varefter en slurryblandning av härdplastmassa och sand/grus läggs ut. Ytan jämnas ut med glättningsmaskin och toppas med klar eller infärgad härdplastmassa. Toppningen mättar ytan i en grad som lämnar mer eller mindre halkskydd.

ANTISTATISKA ESD GOLV - SLÄTA ELLER HALKSKYDDADE BELÄGGNINGAR
Såväl släta som halkskyddade härdplastbeläggningar enligt ovan kan installeras med ESD funktion. Metoden inbegriper ett extra elavledande primerskikt, utläggning av kopparband och montering av jordningspunkter.

BELÄGGNING AV HALKSKYDD FÖR PUBLIKA OCH MARINA MILJÖER
Extremt slitstarka och väderbeständiga halkskyddsbeläggningar särskilt framtagna för kritiska utemiljöer som perronger, gångbroar, fartygsdäck, oljeriggar och dylikt.

TUNNSKIKTSBELÄGGNING OCH TJOCKFILMSMÅLNING
Tunnskiktsbeläggning av plastmassa (1-1,5 mm skikttjocklek) utföres företrädesvis på underlag av betong eller industrispackel. Tjockfilmsmålning sker vanligen i 2 till 3 omgångar rollning med tjockfilmsfärg, skikttjocklek 300-400my.

MÅLNING MED EPOXIBASERADE FÄRGER
Målning på betong, trä eller dylikt med vattenspädbar epoxifärg.

Förundersökningar

För att ditt golv ska bli en verkligt god investering är det viktigt att analysera: 

  • Vilken golvtyp din verksamhet behöver, både ur funktionell och estetisk synvinkel, 
  • Vilka egenskaper och toleranser nuvarande eller blivande undergolv har eller får, samt
  • Vilka tekniska krav som skall uppfyllas vid exponering för vikter, slitage, kemikalier, UV-ljus

Dessutom gör vi bedömningar utifrån krav och ramverk kring miljö-, kvalitets- och garantiåtaganden.

Underhållsprogram

En golvyta, oavsett egenskaper, måste underhållas rätt för att stå emot tidens tand. Vi tar fram skräddarsydda underhållsprogram för olika miljöer och förutsättningar som säkrar längsta, möjliga livslängd på golvet. I publik miljö är ytskiktens utseende av minst lika stor vikt som dess funktion, där kan Fogfria Ytor bistå med program för rengöring och polering med rätt utförande och rätt produkter.

Efterbesiktningar

Fogfria Ytor tillhandahåller kvalitetssäkrade efterbesiktningar på redan installerade golv och bjälklag.

Ta det säkra för det osäkra

anlita Sveriges äldsta entreprenör inom industrigolv

Följ oss gärna på Facebook