Välkommen till Sveriges mest erfarna specialgolventreprenör

Sedan tidigt 70-tal så har Fogfria Ytor levererat golv och ytbeläggningar till några av Sveriges största företag och organisationer. Vi har jobbat med såväl stora som små projekt inom livsmedels- och läkemedelsindustri, centrumbyggnationer, parkeringshus, butiker, kontor, storkök, verkstadsindustrier, tunnelbanehallar, lager och mycket mer.

Långsiktig omtanke

Vi ser långsiktigt på alla våra kundrelationer och att våra kunder gång på gång anlitar oss på nytt är ett tacksamt bevis på att väl utförda arbeten och en god relation till kunden lönar sig i längden. Vi ser det som en självklarhet att vårt åtagande inte är avslutat innan kunden är fullt nöjd. Ett väl inarbetat kvalitetstänk, kontinuerlig fortbildning av vår personal och ett nära samarbete med våra materialleverantörer borgar för att vi alltid levererar med bästa resultat. En extra trygghet, inte minst för våra leverantörer, är att vi har tilldelats högsta kreditvärdighet hos UC och AAA-rating hos Dun & Bradstreet. Vi sköter våra affärer lika noga som vi lägger våra golv.

“Fogfria Ytor är inte alltid det billigaste alternativet vid en upphandling, men våra kunder värdesätter vår strävan efter bästa resultat, liksom att vi uteslutande arbetar med produkter från välkända materialleverantörer, att vi noggrant sköter våra plikter vad gäller löner, skatter och försäkringar och att vi alltid tillgodoser de miljökrav som ställs. Det finns helt enkelt inga genvägar till ett väl utfört arbete.”
Erik Johansson, VD

Kvalitets- och miljöplan

1.  ORIENTERING 

Kvalitets- och miljöplanen för objektet visar hur Fogfria Ytor AB använder sitt verksamhetssystem för att säkerställa att objektet uppfyller överenskomna kvalitetskrav och att arbetet bedrivs med en så liten miljöbelastning som möjligt inom de ramar som samhället och kontraktet anger. 

Fogfria Ytor AB:s kvalitets- och miljöarbete styrs av ett verksamhetssystem som är dokumenterat i en verksamhetshandbok.

2.  ANBUDS- OCH KONTRAKTSSKEDET

Kundens krav och önskemål identifieras, såväl specificerade som underförstådda samt vilka faktorer som påverkar kundens önskemål. Därefter analyseras kundkravens innehåll och den egna förmågan att motsvara krav och önskemål. 
Bilaga Golvanalys. 
En planering sker av hur objektet skall genomföras i etapper, materialval och mängder, hur bemanningen skall vara, vilka hjälpmedel som behövs mm. För att säkerställa att kvalitetsfrågorna beaktas gäller att kundens krav och önskemål är analyserade och att förmåga finns att uppfylla kundens krav samt att kunden är införstådd med verksamhetssystemet och den kvalitetssäkring som planeras. För att säkerställa att miljöfrågorna beaktas gäller att klarlägga kundens uppfattning om miljöfrågor och hur entreprenaden skall drivas ur miljösynpunkt, att källsortering är planerad vid objektet samt att ämnen och material som används om möjligt är miljödeklarerade

3.  PLANERINGSSKEDET

Upprättning sker av resurs-, tid- och avropsplaner. Upphandling av material och underentreprenörer. Anställda som skall arbeta med objektet erhåller arbetsbeskrivningar och instruktioner för egenkontroller. 
Bilaga Dagligt protokoll över arbetsgenomförande. 
En objektpärm upprättas och där samlas allt kvalitets- och miljöpåverkande dokument såsom egenkontrollplaner, fraktsedlar med produktinformation, dagboksanteckningar mm. Inköp Produkter och material skall om möjligt vara miljödeklarerade och inköpas från leverantörer som har ett dokumenterat miljöledningssystem. Vid leverans från leverantör sker mottagningskontroll, en formell kontroll av rätt mängd, kulör samt ev. skador och brister. Varuinformationsblad, säkerhetsblad delges beställaren löpande för det material som används vid det aktuella objektet.

4.  BYGGSKEDET 

Produktionsstyrning
Arbetet styrs och följs upp utifrån planer och kontrollinstruktioner för de områden som anges i bruksvägledningen för objektet. 

Arbete med Polyuretan, arbetsmiljö 
Risker: Ohärdad polyuretan kan vid hudkontakt ge upphov till hudirritationer och allergiska kontakteksem. 
Förebyggande åtgärder: För arbete med härdplaster, gäller Arbetsmiljöverkets kungörelse med föreskrifter om härdplaster (AFS 1996:4). Endast behöriga personer får hantera ohärdade härdplatseri. Behöriga personer är de som genomgått teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid härdplastarbete. 

Följande skyddsåtgärder skall vidtas: 
- För att förhindra att obehöriga personer kommer i kontakt med ohärdat material, skall området där epoxiarbete pågår markeras genom avspärrning och uppsättning av skyltar ”Epoxiarbete pågår”.
- De som hanterar den ohärdade epoxin skall planera arbetet (blandning, applicering, hantering av avfall) så att risken för stänk och spill minimeras. 
- Föreskriven skyddsutrustning ( skyddskläder, skyddshandskar, skyddsglasögon) skall användas. 
- I möjligaste mån skall all överbliven epoxi härdas ut, då detta sedan kan hanteras som brännbart avfall. 
- Avfall bestående av ohärdat material skall kastas i speciella, märkta avfallssäckar och hanteras sedan som farligt avfall. 
- Säkerhetsdatablad skall finnas till hands, för detaljerad information om ingående komponenter, egenskaper, första hjälpen etc. som kan behövas vid eventuell exponering, utsläpp eller spill. 

Åtgärder vid exponering:
Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Vid förtäring eller kontakt med ögonen kontakta läkare. 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp/spill eller vid brand:
För att sanera utspillt material, absorberas detta lämpligen i sand eller annat neutralt material och hanteras sedan som farligt avfall. Vid större utsläpp: kontakta omedelbart brandkår och polis. Larm tel 112. Lämpliga släckmedel vid brand är pulver, alkoholresistent skum, spridd vattenstråle, koldioxid. Om möjligt skall förpackningarna avlägsnas från brandplatsen eller kylas med vatten. 

Kontroll och provning
Arbetet kontrolleras med hjälp av dagligt protokoll över arbetsgenomförande (bilaga). När momenten är utförda sker en signering av ansvarig medarbetare. Efter slutfört objekt sker en uppföljning av VD. 

Avvikande produkter
Avvikelser i materialet rapporteras omgående till leverantör. Avvikelser som konstaterats skall dokumenteras i en Avvikelserapport som tillställes beställaren. Kopia sätts in i objektspärmen. 

Transporter
Transporter genomförs på ett rationellt sätt för att begränsa utsläpp från fordon. Materialleveranser sker i största möjliga mån direkt från tillverkare till arbetsplatsen. Samtliga Fogfria Ytor AB:s fordon hålls i bästa skick och service utförs årligen. 

Hantering av restprodukter och avfall
Avfall deponeras i container enligt anvisning på arbetsplatsen, brännbart, plåt mm. källsorteras. Uthärdade epoxiprodukter, dropptorra burkar eller produkter som blivit behandlade med epoxi, klassificeras som allt annat avfall, i enlighet med SFS 2001-1063, avfallsförordningen. Uthärdat epoxiavfall ska normalt räknas in under avfallskod 08 01 12, (se sidan 26 i förordningen). Detta eftersom det uthärdade epoxiavfallet inte har någon av de farliga egenskaper som beskrivs på sidan 54-55 i förordningen. Avfall av denna typ behandlas som vanligt rivningsavfall. Avfall bestående av ohärdat epoximaterial skall kastas i speciella märkta avfallssäckar och hanteras sedan som farligt avfall. Ohärdat avfall lämnas till företag som är godkänt av Länsstyrelsen, för att omhändertagandet skall bli korrekt. 

5.  AVSLUTNINGSSKEDET 

När arbetet med objektet är avslutat sammanställs en kvalitetsmapp till slutbesiktningen innehållande: Kvalitets- & Miljöplan, kvalitetsdokumentation med signerade kontrollblanketter, miljödeklarationer på material eller system som använts, städinstruktioner. Objektet anses avslutat om protokoll från besiktning eller efterbesiktning är rent, vilket innebär att inga frågor kvarstår. Kontoret samlar ihop allt material som hör till objektet och arkiverar detta.

6.  UTVECKLING 

Personalen genomgår varje år en hälsoundersökning på ansluten företagshälsovård. I de fall där det ställs unika krav på kompetens på utförande av speciella uppdrag, utbildas berörd personal. Fogfria Ytor AB arbetar aktivt med att ständigt förbättra arbetsmiljön. Utvecklingen med att förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet pågår fortlöpande. Målsättningen är att systemet skall motsvara de krav som ställs enligt ISO 9001 och ISO 14001.

BILAGOR

Golvanalys
Kvalitetsdokumentation för fogfria plastbeläggningar
Dagligt protokoll över arbetsgenomförande
Miljödeklarationer
Systeminformation
Skötselanvisningar

Ta det säkra för det osäkra

anlita Sveriges äldsta entreprenör inom industrigolv

Följ oss gärna på Facebook